ایرانگردی ++++ حمام عليقلي آقا اصفهان


image

image

image

image

image

image

ایرانگردی ++++ حمام عليقلي آقا اصفهان

حمام عليقلي‌آقا در منطقه بيدآباد اصفهان به وسيله عليقلي آقا از درباريان، شاه سليمان و شاه سلطان حسين صفوي در مجموعه‌اي که خود باني آن بوده در سال 1125 ه. ق ساخته شده است. اين حمام از نوع معماري سبک اصفهان در اواخر عصر صفوي است.

این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.