مقبره پوریای ولی!!!!!


image

مقبره پوریای ولی!!!!

آری اینجا مقبره پوریای ولی پهلوان دلیر و شجاع و البت همانند پهلوانان اساطیری میماند! در شجاعت و مردانگی و دستگیری مستمندان و فقرا و بی سرپرستان و تمامی نیازمندان,  از مولا و مقتدای خود علی (ع) سرمشق داشت.

او در این زمانه بگونه بی شرمانه و ددمنشانه!! مورد تفقد قرار گرفته! و حتی به مقبره او هم کینه دارند!
آنرا بدینگونه رها ساخته تا دستخوش تخریب و نابودی قرار گیرد!

اینجا (محل مقبره) در استان آذربایجان و  شهرستان خوی میباشد. واقعا باید برای مردم این استان و خصوصا شهر خوی, تاسف خورد! چرا که حتی آنان نیز از سلف خود پیروی میکنند و برای ترمیم و بازسازی و نگهداری آن ذره ای دلسوزی و همت نمی گمارند!!

متاسفم, متاسفم, متاسف :((

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.