قديمي ترين پمپ بنزين‌هاي ايران


image

image

image

قديمي ترين پمپ بنزين‌هاي ايران

با مراجعه به متون و اسناد تاريخ معاصر در باب نخستين جايگاه پمپ بنزين در ايران، شاهد اختلاف نظرهاي فراواني مي باشيم؛ چرا که عده اي آن را در آبادان و مسجد سليمان، گروهي در بين راه شيراز_آبادان و گروهي نيز در ري مي دانند، اما جالب تر از آن مکان هاي نخستين پمپ هاي بنزين بوده است، به نحوي که اندک تصاوير باقي مانده از آن ها خود گواه اين امر مي باشد!

Advertisements
این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.