عکس تخت جمشيد در زمان ناصرالدين شاه


عکس تخت جمشيد در زمان ناصرالدين شاه

image

اين عکس قديمي در زمان ناصرالدين شاه قاجار از ويرانه هاي پرسپوليس توسط عکاسی به نام آنتوئين سوروگين گرفته شده است.

گفتني است اين عکس از گالري تصاوير وي گرفته شده است.

این ورودی در News فرستاده شده است. پایاپیوند به آن را نشانه‌گذاری کنید.