آنها ڪہ از دور نگاه میڪنند !


تقدیم به عزیزترینم که برای من به اندازه دنیایی ارزش داره

 

¸.•♥´¨`♥•.¸ ¸.•♥´¨`♥•.¸ ¸.•♥´¨`♥•.¸ ¸.•♥´¨`♥•.¸  ¸.•♥´¨`♥•.¸
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* I LOVE YOU N.D.A *.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*. 

¸.•♥´¨`♥•.¸ ¸.•♥´¨`♥•.¸ ¸.•♥´¨`♥•.¸  ¸.•♥´¨`♥•.¸ ¸.•♥´¨`♥•.¸ 

آنها ڪہ از دور نگاه میڪنند !

 

 

depressed_or_sad_young_man

می گویند:  تو چہ ڪم دارے ؟ هیچ !!!

 

و من باراטּ اشڪهایم را در ابر چشمانم پنهاטּ میڪنم

 

و با لبخند پوچے بہ نشانہ تایید سر تڪاטּ مے دهم …

 

اما خود میدانم ڪہ هر گاه دروטּ خود را میڪاوم

 

بہ یک غم بزرگ میرسم …

 

و آن غم نبودטּ توست !!!

 

من در ڪنار همہ تو را ڪم دارم ……

 

D

 

 

 

 

Advertisements