آغاز انتشار روزنامه «صور اسرافيل» در دوران مشروطه


آغاز انتشار روزنامه «صور اسرافيل» در دوران مشروطه

انتشار صور اسرافیل

اولين شماره روزنامه صوراسرافيل چند ماه پس از پذيرش مشروطيت ايران در هشتم (يا يازدهم) خرداد 1286 چاپ شد و به دست مردم رسيد.

اين روزنامه با پيشنهاد و کوشش ميرزا جهانگيرخان شيرازي معروف به صور اسرافيل و علي اکبر دهخدا اداره و منتشر مي شد.

جهانگيرخان اين روزنامه را با هدف تکميل معني مشروطيت و حمايتِ مجلس شوراي ملي و کمک به روستاييان، ضعفا، فقرا و مظلومان منتشر مي کرد.

در آغاز، صوراسرافيل هفته اي يک بار منتشر مي شد. تا آن وقت، ادبيات و انشاي ايراني عموماً و روزنامه ها، خصوصاً به طرز نگارش قديم، سراسر الفاظ مسجَّع، پرتکلف و خالي از سود و اثر بود.

اين روزنامه در تغيير سبک نگارش تأثير فراواني داشت. روزنامه صوراسرافيل در طول انتشار خود دچار مشکلاتي شد.

اين روزنامه سرانجام پس از 32 شماره انتشار در پي به توپ بستن مجلس توسط محمد علي شاه قاجار و پس از قتل ميرزا جهانگيرخان، مدتي تعطيل شد تا اينکه دهخدا آن را چند شماره در اروپا منتشر کرد و پس از مدتي براي هميشه تعطيل شد.

gd